NR SR dňa 7.4.2020 schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

jedná sa o zmeny a úpravy právnych predpisov v štyroch rôznych oblastiach, týkajúcich sa:

1. služobného voľna pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa,
2. odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi,
3. odkladu splátok úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi – fyzickej osobe a
4. opatrení v oblasti bezkontaktných platieb.

v našom článku sa budeme primárne zameriavať na oblasti spomenuté v 2. a 3. bode. Potreba prijať určité zmeny sa ukázala byť nevyhnutnou v nadväznosti k ostatným opatreniam vlády kvôli momentálnej situácii, kedy množstvo zamestnaných spotrebiteľov ostalo kvôli pandémii doma bez nároku na náhradu mzdy a zároveň, mnohí drobní podnikatelia prišli zo dňa na deň o svoj jediný zdroj príjmov. Keďže by nemalému počtu osôb počas straty ich zárobkov hrozilo vyhlásenie mimoriadnej splatnosti úveru, NR SR prijala určité pravidlá, predmetom ktorých je odklad splátok v období mimoriadnej situácie.

Keďže oblasť dlžníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia o odklade splátok pri spotrebiteľskom úvere je pomerne jasná – každá fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci spotrebiteľskej činnosti, veriteľmi, na ktorých sa zákon vzťahuje nebude nikto iný, než banky, pobočky zahraničných bánk a osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov na základe povolenia od Národnej banky Slovenska.

Spotrebiteľ môže požiadať banku a zahraničnú banku najviac jedenkrát o odklad splátok na obdobie najdlhšie deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Pri ďalších osobách, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov na základe povolenia od Národnej banky Slovenska, môže spotrebiteľ požiadať o odklad najviac jedenkrát a najdlhšie v období troch mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace bude možný následne, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia. Vo všeobecnosti preto pre spotrebiteľa platí voči banke pravidlo najviac deväťmesačného odkladu splátok a voči iným osobám (než banka) najviac šesťmesačného, za predpokladu splnenia predchádzajúcej notifikačnej povinnosti o ďalšom odklade, a to v priebehu prvých troch mesiacov.

Dlžník (spotrebiteľ) nemá právo, aby mu bol odklad umožnený, pokiaľ

a) je v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
b) bol k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c) bol ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v tzv. stave zlyhania,
d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa zákona.

Kým prvé dva zmieňované dôvody sú v podstate jasne pomenované, tretí sa vzťahuje k osobitnému predpisu, článku. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení. Za posledný zo spomenutých dôvodov ale v praxi žiadateľ sankcionovaný nebude, pretože povinnosť vystaviť inštrukcie spolu so vzormi jednotlivých žiadostí o odklad na svojom webovom sídle bude mať na starosti veriteľ. Predpokladajme, že väčšina dlžníkov sa bude držať už jestvujúcich pokynov na stránke veriteľa. Nesplnenie nárokov, ktoré sú určené pre poskytovateľa úveru nemôže mať za následok ujmu na právach slabšej strany. Žiadosť o odklad je možné podať písomne v listinnej, alebo elektronickej podobe. O výsledku bude musieť veriteľ dlžníka informovať do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rovine tzv. malých zamestnávateľov a iných podnikateľov – fyzických osôb je situácia o čo do osôb na strane veriteľa a dlžníka odlišná, nakoľko veriteľom môže byť prakticky ktokoľvek, kto poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania a dlžníkom osoba, ktorá ak spĺňa podmienky malého zamestnávateľa, môže byť aj právnická.

Všeobecne by žiadateľmi mali byť živnostníci, poľnohospodári a slobodné povolania (advokáti, lekári a pod.).
Pokiaľ sa jedná o podmienky odkladu splátok, tie sú v závislosti od toho, či ide na strane veriteľa o banku, resp. pobočku zahraničnej banky alebo nie, rovnaké, t. j. deväťmesačný odklad splátok pri banke a najviac šesťmesačný odklad splátok pri nebankovom subjekte (za predpokladu splnenia notifikácie v priebehu obdobia prvých troch mesiacov).
V súvislosti s podaním žiadosti o odklad splátok pri oboch druhoch úverov
(spotrebiteľských aj podnikateľských) treba zvýrazniť nasledovné:

• napriek navonok možno jemne zavádzajúcej formulácii novely zákona, je možné požiadať aj o odklad splátok spätne, t. j. takých, ktorých splatnosť nastala ešte predo dňom podania žiadosti. Musí ale ísť o splátku, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru. V takom prípade sa odkladá aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
• odklad splátok nespôsobuje ich zánik a už vonkoncom nie zánik úrokov, čo dlžník, ktorý o odklad požiada pocíti po jeho skončení, kedy sa mu priebežne o nezaplatené úroky začnú navyšovať ďalšie splátky.
• odklad splátok sa vzťahuje aj na hypotekárne úvery.
• držiteľom v súbehu s odkladom splátok úveru nie je možné zablokovať kreditné karty.
• dlžník nemôže byť odkladom splátok nijako sankcionovaný ani prostredníctvom zapísania do zoznamov neplatičov a podobných „blacklistov“.
• pre podnikateľov je mimoriadne dôležité vedieť, že pri kontokorentnom úvere, povolenom prečerpaní a úverovom rámci platobnej karty nemožno požiadať o odklad.
• obdobné platí aj pri nájomných a leasingových zmluvách. Naproti tomu, účelové úvery (štandardne pomenované ako zmluvy o autokredite) spadajú pod rozsah zákona.

Veríme, že Vám náš článok pomohol.
Na záver Vám dávame na vedomie, že v dňa 20.4.2020 bola na pôde NR SR posunutá do druhého čítania novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, určená na ochranu podnikateľov pred nepriaznivou situáciou spojenou s COVID-19, kedy by podnikatelia v dôsledku krízy mohli požiadať o dočasnú ochranu voči svojim veriteľom a to najmä s dôrazom na konkurzy, exekučné konania, výkony záložných práv a podobne. Bližšie informácie Vám poskytneme čoskoro.