1. KONTROLA

Odborne posúdime, či je Váš nárok spôsobilý k vymáhaniu a v súčinnosti s Vami dáme dokopy dokumentáciu potrebnú pre dalšie kroky v rámci vymáhacieho procesu. Potrebné dokumenty su vkladané prostredníctvom vášho zákazníckého účtu.

2. ZASTÚPENIE

Ak je Váš nárok zpôsobilý k dalšiemu vymáhaniu, dalším krokom je dojednanie zastúpenia pri vymáhaní nároku, a to jednať s našou spoločnosťou a ďalej s advokátskou kanceláriou zaistujúcou súdne vymáhanie Vašej pohladávky. Zastúpenie prebieha na základe zmluvy a Vami udelenej plnej moci. Konkrétne podmienky zastúpenia sú upravené v mandátnej zmluve alebo zmluve o postúpení pohladávky.

3. VÝZVA

V prvej fáze vymáhania nároku zašleme dlžníkovi predžalobnú výzvu. Predžalobná výzva je poslaná advokátskou kanceláriou a z našej skúsenosti platí, že veľký počet dlžníkov uhradí dlh už len z dôvodu, že sa do veci advokát vložil. V predžalobnej výzve je dlžník upozornený i na skutočnosť, že vyhýbanie sa úhrade dlhu bude zvýšené o náklady súdneho pojednávania a prípadne i o náklady na exekúciu.

4. ŽALOBA

Je procesný úkon, ktorým sa naša spoločnosť resp. právny zástupca obracia na súd a žiada o ochranu porušených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní. Žaloba vždy smeruje voči konkrétnej osobe, osobám alebo spoločnosti. Za podanie žaloby sa platí súdny poplatok.

5. EXEKÚCIA

Ak dlžník nezaplatí dobrovolně pohľadávku na základe vydaného platobného rozkazu nebo podla rozsudku ktorý mu ho ukladá, tak na základe týchto podkladov zahájime exekučné konanie. Vyberieme vhodného exekútora a zahájime exekúciu. O tom, co se v exekucii deje, budete mat prehlad z emailovou komunikáciou. V rámci exekúcie exekútor zadrží majetok dlžníka, a to ako hnuteľný, tak aj nehnuteľný, bankovné účty a postihne mzdu a iné prímy.

POMÔŽEME VÁM S VYMÁHANÍM