MIMOSÚDNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Platíte len za vykonanú prácu bez skrytých poplatkov

Platíte len z reálne vymožených finančných prostriedkov a to až po prevedení na váš účet. Neúčtujeme si žiadne zálohové ani spracovateľské poplatky.

Vysoká úspešnosť vďaka individuálnemu prístupu

Až 85% úspešnosť pri skorom odovzdaní pohľadávky do našej správy. Vďaka individuálnemu prístupu a špeciálnemu know-how zredukujeme čas vymáhania až o 70% v porovnaní s konkurencnými inkasnými spoločnosťami.

Všetky inkasné konania su vedené v súlade so zákonom SR

Pracujeme v zmysle zákona SR a v súlade s etickým kódexom a morálnymi zásadami. Náš tím špecializovaných odborníkov s dlhoročnou praxou sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním za Vás.

SÚDNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Neuspeli ste mimosúdnou cestou?

Analyzujeme prípad, pomôžeme Vám s rozhodnutím, spracovaním a podaním návrhu na súdny platobný rozkaz.

Analyzujeme efektivitu súdneho konania a pomôžeme Vám s rozhodovaním. V prípadoch zlyhania nástrojov mimosúdneho vymáhania Vám pomôžeme rozhodnúť sa na základe našich informácií a , ktoré sme získali o dlžníkovi. Zistíte tak, či sa Vám oplatí vynaložiť náklady na súdne konanie. Zabezpečíme prípravu žalobného návrhu a zastúpime Vás na pojednávaniach.

V prípade, ak sa rozhodnete pre efektívne súdne vymáhanie naša spoločnosť zabezpečí urýchlené spracovanie a podanie návrhu a následné vydanie súdneho platobného rozkazu, prípadne kompletné právne zastúpenie na príslušnom súde.

Zastúpime Vás v exekučnom konaní alebo konkurznom konaní.

Po ukončení súdneho konania je možné podľa želania klienta okamžite pokračovať aj v exekučnom konaní, s jeho kompletným zastupovaním aj v tomto konaní prostredníctvom celoslovenskej siete skúsených exekútorov.

RIZIKOVÉ POHĽADÁVOK

Na základe skúsenosti našich inkasných a právnych špecialistou  je možné správnym prístupom v rizikovej pohľadávke eliminovať jej rizikovosť a tým zvýšiť percentuálnu výšku jej vymožiteľnosti. Veľkou skupinou rizikových pohľadávok sú premlčané pohľadávky a pohľadávky dlhodobo po splatnosti. V každom prípade žiadna pohľadávka nie je úplne stratená, pokiaľ je v správnych rukách.

S našou pomocou vám zabezpečíme vymáhanie:

– pohľadávky s nekompletnou dokumentáciou

– nezabezpečených pohľadávok

– pohľadávky dlhodobo po lehote splatnosti

– pohľadávok proti zahraničným dlžníkom

– pohľadávok proti nesolventným dlžníkom

  • pohľadávka na ktorú bol už vydaný platobný rozkazpohľadávka na ktorú bol už vydaný exekučný titul.

INSOLVENČNÉ SLUŽBY

EU Inkasso je špecialista na medzinárodné vymáhanie pohľadávok . Tým že disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU , môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek. 

Pokiaľ Váš zákazník vyhlásil úpadok ešte pred zaplatením Vašeho tovaru alebo služieb, môžete minimalizovať svoje straty v insolvenčnom riadení. To býva obvykle zdĺhavý a náročný proces a môže sa stať ešte náročnejším pokiaľ sa jedná o dlžníka v zahraničí.

Náš skúsený tím insolvečných profesionálov a právnikov je rozmiestnený po celej EU a poskytne Vám oporu pre prihlasovanie tuzemských aj zahraničných pohľadávok. 

Do insolvenčných služieb patrí:
  • Vedenie a podpora v rôzných medzinárodných procesoch prihlásenia pohľadávky . 
  • Expresná reakcia- pokiaľ sa spoločnosť dostane do likvidácie , je dôležité pohľadávku rýchlo prihlásiť a tým zvýšit šancu na vymoženie . 
  • Prihlásenie pohľadávky – prihlásime za Vás pohľadávku , budeme sledovať stav a poskytovať o nej informácie. 
  • Odstránenie prekážok spojených s medzinárodnými insolvenciami ako sú rôzne právne predpisy , jazyk a miestne postupy . 

PREVERENIE DLŽNÍKA

Preverenie dlžníka vykonáme vždy ešte pred začatím mimosúdneho vymáhacieho konania. Zisťujeme, či dlžník figuruje vo verejne dostupných databázach o dlžníkoch.

V prípade podnikateľských subjektov overujeme či nie sú v reštrukturalizácii, prípadne či sa voči nim nevedie konkurzné konanie alebo neprebieha exekúcia, či likvidácia predmetnej spoločnosti.

Podstatou tejto služby je však kontrola dlžníka v našej internej databáze, ktorá sa od roku 2012 zo dňa na deň rozširuje a v ktorej sa nachádza viac dve tisíc dlžníkov.

Počas tohto overenia zisťujeme, či predmetný subjekt figuruje medzi nami vedenými dlžníkmi, resp. aký bol jeho postoj v procese mimosúdneho vymáhania.

Túto bezplatnú a nezáväznú službu môžete využiť aj v prípade nových potencionálnych obchodných partnerov.

PRIEBEH PRÍPADU

1. KONTROLA

Odborne posúdime, či je Váš nárok spôsobilý k vymáhaniu a v súčinnosti s Vami dáme dokopy dokumentáciu potrebnú pre dalšie kroky v rámci vymáhacieho procesu. Potrebné dokumenty su vkladané prostredníctvom vášho zákazníckého účtu.

2. ZASTÚPENIE

Ak je Váš nárok zpôsobilý k dalšiemu vymáhaniu, dalším krokom je dojednanie zastúpenia pri vymáhaní nároku, a to jednať s našou spoločnosťou a ďalej s advokátskou kanceláriou zaistujúcou súdne vymáhanie Vašej pohladávky. Zastúpenie prebieha na základe zmluvy a Vami udelenej plnej moci. Konkrétne podmienky zastúpenia sú upravené v mandátnej zmluve alebo zmluve o postúpení pohladávky.

3. VÝZVA

V prvej fáze vymáhania nároku zašleme dlžníkovi predžalobnú výzvu. Predžalobná výzva je poslaná advokátskou kanceláriou a z našej skúsenosti platí, že veľký počet dlžníkov uhradí dlh už len z dôvodu, že sa do veci advokát vložil. V predžalobnej výzve je dlžník upozornený i na skutočnosť, že vyhýbanie sa úhrade dlhu bude zvýšené o náklady súdneho pojednávania a prípadne i o náklady na exekúciu.

4. ŽALOBA

Je procesný úkon, ktorým sa naša spoločnosť resp. právny zástupca obracia na súd a žiada o ochranu porušených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní. Žaloba vždy smeruje voči konkrétnej osobe, osobám alebo spoločnosti. Za podanie žaloby sa platí súdny poplatok.

5. EXEKÚCIA

Ak dlžník nezaplatí dobrovolně pohľadávku na základe vydaného platobného rozkazu nebo podla rozsudku ktorý mu ho ukladá, tak na základe týchto podkladov zahájime exekučné konanie. Vyberieme vhodného exekútora a zahájime exekúciu. O tom, co se v exekucii deje, budete mat prehlad z emailovou komunikáciou. V rámci exekúcie exekútor zadrží majetok dlžníka, a to ako hnuteľný, tak aj nehnuteľný, bankovné účty a postihne mzdu a iné prímy.

POMÔŽEME VÁM S VYMÁHANÍM